اعضای تیم جنایی پس از عبور پای در محل حادثه گذاشتند و با جسد مرد حدودا ۲۷ ساله‌ای مواجه شدند که کاملا سوخته بود؛ گزارش متخصصان پزشکی قانونی حکایت از آن داشت، مرد جوان با ضربات چوب به سرش به قتل رسیده و سپس جسد او به آتش کشیده شده است.

اعضای تیم جنایی پس از عبور پای در محل حادثه گذاشتند و با جسد مرد حدودا ۲۷ ساله‌ای مواجه شدند که کاملا سوخته بود؛ گزارش متخصصان پزشکی قانونی حکایت از آن داشت، مرد جوان با ضربات چوب به سرش به قتل رسیده و سپس جسد او به آتش کشیده شده است.


قتل مرد جوان در چادر مسافرتی/ جسد به آتش کشیده شد