ضارب نگهبان بانک بوده و بدون هیچ مانعی به سمت او رفته و با شلیک چند تیر از فاصله تقریباً یک متری مرتکب قتل شده است.

ضارب نگهبان بانک بوده و بدون هیچ مانعی به سمت او رفته و با شلیک چند تیر از فاصله تقریباً یک متری مرتکب قتل شده است.


قتل امام جمعه سابق زاهدان در حمله مسلحانه