فونیکس قصد دارد با تغییر رویه در قیاس با سایر خودروسازان، تمرکز خود را بر خودروهایی با سوخت پاک معطوف نماید تا از دل این تحول، در بازار ایران هم دسترسی به محصولات برقی و نیمه برقی به یک امکان برای مشتریان تبدیل شود.

فونیکس قصد دارد با تغییر رویه در قیاس با سایر خودروسازان، تمرکز خود را بر خودروهایی با سوخت پاک معطوف نماید تا از دل این تحول، در بازار ایران هم دسترسی به محصولات برقی و نیمه برقی به یک امکان برای مشتریان تبدیل شود.


فونیکس به دنبال آغاز مسیری جدید و سفری تازه