علت فوت دانشجوی مهندسی دانشگاه امیرکبیر از طریق مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

علت فوت دانشجوی مهندسی دانشگاه امیرکبیر از طریق مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.


فوت دانشجوی مهندسی دانشگاه امیرکبیر