رئیس اورژانس استان مرکزی از فوت اعضای خانواده چهار نفره در تصادف رانندگی خبر داد.

رئیس اورژانس استان مرکزی از فوت اعضای خانواده چهار نفره در تصادف رانندگی خبر داد.


فوت اعضای خانواده ۴ نفره در حادثه رانندگی