برخورد یکنواخت نسبت به همه درست نیست.

برخورد یکنواخت نسبت به همه درست نیست.


فعال اصولگرا درباره بی ححابی کتایون ریاحی:  بازیگری که نقش زن حضرت یوسف را بازی کرده که چیزی از حجاب سر در نمی‌آورد