هَرَس غیراصولی باعث از دست رفتن ارزش گردشگری این درخت شد.

هَرَس غیراصولی باعث از دست رفتن ارزش گردشگری این درخت شد.


فرزند ۵۰۰ ساله ایران نابود شد (+عکس)