فاطمی امین، وزیر صمت که به دلایل مختلف، از جمله ناکارآمدی در مدیریت صنعت خودرو استیضاج و برکنار شد، سوژه کاریکاتوریست کشورمان، هادی حیدری شده است که به خروج وی از دولت اشاره دارد.

فاطمی امین، وزیر صمت که به دلایل مختلف، از جمله ناکارآمدی در مدیریت صنعت خودرو استیضاج و برکنار شد، سوژه کاریکاتوریست کشورمان، هادی حیدری شده است که به خروج وی از دولت اشاره دارد.


فاطمی امین با چه خودرویی از دولت رفت؟ (کاریکاتور)