عزیز فریسات: استقلال ملاثانی به اندازه کل تیم‌های ایران مشکل دارد. متأسفانه باشگاه نتوانست اتوبوس یا پروازی برای ما بگیرد و هتلی برای اسکان اعضای تیم در کرمان فراهم کند.

عزیز فریسات: استقلال ملاثانی به اندازه کل تیم‌های ایران مشکل دارد. متأسفانه باشگاه نتوانست اتوبوس یا پروازی برای ما بگیرد و هتلی برای اسکان اعضای تیم در کرمان فراهم کند.


غیبت استقلال ملاثانی مقابل مس شهر بابک بخاطر نداشتن هزینه سفر به کرمان