وزیر آموزش و‌پرورش در اظهارات عجیبی گفته: خداوند عنایت ویژه‌ای به آقای رئیسی و تیم او دارد چرا که کارهای محال را ممکن کردند ◀️ بعضی روزها در این یک سال احساس می‌کردیم دیگر نمی‌توانیم ماه بعد حقوق کارمندان را بدهیم، یعنی اوضاع در این حد بد بود. ◀️ خیلی از کارهایی که آقای رئیسی […]

وزیر آموزش و‌پرورش در اظهارات عجیبی گفته: خداوند عنایت ویژه‌ای به آقای رئیسی و تیم او دارد چرا که کارهای محال را ممکن کردند

◀️ بعضی روزها در این یک سال احساس می‌کردیم دیگر نمی‌توانیم ماه بعد حقوق کارمندان را بدهیم، یعنی اوضاع در این حد بد بود.

◀️ خیلی از کارهایی که آقای رئیسی انجام داد محال به نظر می‌رسید. خداوند عنایت ویژه‌ای به آقای رئیسی و تیم او دارد.

◀️ پارسال ۴ هزار تن کاغذ از داخل تامین می‌شد و ۴۲ هزار تن از خارج می‌خریدیم. امسال ۳۰ هزار تن یعنی ۷۰ درصد را از داخل تهیه کردیم.


غلوهای وزیر آموزش و پرورش درباره رئیسی