نفت به هیچ عنوان به دفاع صرف روی نیاورد و در نیمه دوم بازی منطقی ارائه داد. استقلال در دقایق پایانی با فشار احساس و ارسال های بلند برای استفاده آرمان رمضانی قصد باز کردن دروازه زردپوشان آبادان را داشت که موفق نشد. کاشته های قائدی هم کمکی به استقلال نکرد.

نفت به هیچ عنوان به دفاع صرف روی نیاورد و در نیمه دوم بازی منطقی ارائه داد. استقلال در دقایق پایانی با فشار احساس و ارسال های بلند برای استفاده آرمان رمضانی قصد باز کردن دروازه زردپوشان آبادان را داشت که موفق نشد. کاشته های قائدی هم کمکی به استقلال نکرد.


غروب غمگین استقلال و وداع با جام، سلام آبادان به بقا