فرمانده کل انتظامی، با عنوان این مطلب که دشمن در اغتشاشات اخیر عملیات ترکیبی داشت، گفت: امنیت داخل کشور نتیجه ایستادگی پلیس است.

فرمانده کل انتظامی، با عنوان این مطلب که دشمن در اغتشاشات اخیر عملیات ترکیبی داشت، گفت: امنیت داخل کشور نتیجه ایستادگی پلیس است.