محققان توضیح داده اند: استرس شدید می تواند باعث افزایش سن بیولوژیکی شود، اما اگر این استرس کوتاه مدت باشد، می توان علائم پیری بیولوژیکی را معکوس کرد.

محققان توضیح داده اند: استرس شدید می تواند باعث افزایش سن بیولوژیکی شود، اما اگر این استرس کوتاه مدت باشد، می توان علائم پیری بیولوژیکی را معکوس کرد.


علائم پیری را می توان معکوس کرد؟