منوچهر صدوقی سها می‌گوید عقل کلیات را درک می‌کند و مدرک کلیات است. از طرف دیگر احساس مدرک جزئیات است. اخلاق نیز به معنای اخص همان روابط انسان با خودش است… فیلسوف پیرو است و هنرمند پیشرو….

منوچهر صدوقی سها می‌گوید عقل کلیات را درک می‌کند و مدرک کلیات است. از طرف دیگر احساس مدرک جزئیات است. اخلاق نیز به معنای اخص همان روابط انسان با خودش است… فیلسوف پیرو است و هنرمند پیشرو.


عقل مدرک کلیات است و احساس مدرک جزییات/هنر برای هنر معنایی ندارد