رئیس اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان گفت: عظمت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قابل تحسین است و امیدوارم نویسندگان آذربایجان سال آینده با تمام توان در آن شرکت کنند….

رئیس اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان گفت: عظمت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قابل تحسین است و امیدوارم نویسندگان آذربایجان سال آینده با تمام توان در آن شرکت کنند.


عظمت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قابل ستایش است