این درخواست باید به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان برسد که هنوز امضاهای این تقاضا کم است و باید ببینیم تا عصر به چه تعداد می‌رسد.

این درخواست باید به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان برسد که هنوز امضاهای این تقاضا کم است و باید ببینیم تا عصر به چه تعداد می‌رسد.


عضو هیئت رئیسه مجلس: تعداد امضاهای علنی شدن رأی‌گیری استیضاح وزیر صمت کافی نیست