امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: بیش از ۱۰۰ ملک را که استفاده غیرقانونی داشتند را پس گرفتیم. اطلاعات کاملی در زمینه املاک شهرداری نداریم.

امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: بیش از ۱۰۰ ملک را که استفاده غیرقانونی داشتند را پس گرفتیم. اطلاعات کاملی در زمینه املاک شهرداری نداریم.


عضو شورای شهر تهران: اطلاعات کاملی در زمینه املاک شهرداری نداریم