«صالح موتلوشن» کاردار سفارت ترکیه در مصر دوشنبه شب از عزم جدی دو کشور برای تعیین سفرای دو کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

«صالح موتلوشن» کاردار سفارت ترکیه در مصر دوشنبه شب از عزم جدی دو کشور برای تعیین سفرای دو کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد.


عزم جدی آنکارا و قاهره برای تعیین سفیر