«خضر المشایخ» رئیس کمیته بازداشت شدگان فلسطینی و اردنی در عربستان در این باره اعلام کرد: مقامات عربستان سعودی هانی الخضری، پسر محمد الخضری، نماینده سابق حماس در این کشور را آزاد کردند.

«خضر المشایخ» رئیس کمیته بازداشت شدگان فلسطینی و اردنی در عربستان در این باره اعلام کرد: مقامات عربستان سعودی هانی الخضری، پسر محمد الخضری، نماینده سابق حماس در این کشور را آزاد کردند.


عربستان پسر نماینده حماس را آزاد کرد