پلیس گفته است که بازداشت‌شدگان بدون ایراد اتهام آزاد شده‌اند.

پلیس گفته است که بازداشت‌شدگان بدون ایراد اتهام آزاد شده‌اند.


عذرخواهی پلیس انگلیس بابت بازداشت مخالفان سلطنت