رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: چرخه تولید نباید متوقف شود اما امروز عدم اسقاط خودرو معضلی در خط تولید برای ما ایجاد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: چرخه تولید نباید متوقف شود اما امروز عدم اسقاط خودرو معضلی در خط تولید برای ما ایجاد کرده است.


عدم اسقاط خودرو معضلی در خط تولید ایجاد کرده است