حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی و وکیل دادگستری از آزادی عبدالله مومنی خبر داد.

حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی و وکیل دادگستری از آزادی عبدالله مومنی خبر داد.


عبدالله مومنی، فعال سیاسی آزاد شد