ظریف: آمریکا بدون هیچ جایگزینی، منافع همه – به ویژه آمریکایی ها و ایرانی ها را به خطر انداخته است.

ظریف: آمریکا بدون هیچ جایگزینی، منافع همه – به ویژه آمریکایی ها و ایرانی ها را به خطر انداخته است.


ظریف: آمریکا بخاطر اسرائیل برجام را از بین برد