نمایندگان مجلس امروز به ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) می پردازند.

نمایندگان مجلس امروز به ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) می پردازند.


طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس