مقام طالبان هدف از این مانور نظامی را «کسب تجارب بیشتر برای ده‌ها تن از مجاهدین [افراد طالبان]، نیروهای امنیتی و سرحدی عنوان کرد که توسط استادان مسلکی در شهر زرنج» در مرز ایران انجام شده است.

مقام طالبان هدف از این مانور نظامی را «کسب تجارب بیشتر برای ده‌ها تن از مجاهدین [افراد طالبان]، نیروهای امنیتی و سرحدی عنوان کرد که توسط استادان مسلکی در شهر زرنج» در مرز ایران انجام شده است.


طالبان خبر داد: مانور نظامی با «سلاح‌های سنگین» در نزدیکی مرز ایران