استاندار تهران گفت: شناسایی کامل واحدهای خالی و اخطار کتبی به مالکان در دستورکار قرار گرفته است.

استاندار تهران گفت: شناسایی کامل واحدهای خالی و اخطار کتبی به مالکان در دستورکار قرار گرفته است.


صدور اخطار برای مالکین واحدهای خالی در تهران