وزیر امور اقتصاد و دارایی: صددرصد قانون بودجه مصوب مجلس محقق گردید خاندوزی وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: از مجموع واگذاری های دارایی های مالی، ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده است. دریافت ۸ MB

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

صددرصد قانون بودجه مصوب مجلس محقق گردید

صددرصد قانون بودجه مصوب مجلس محقق گردید

خاندوزی وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: از مجموع واگذاری های دارایی های مالی، ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده است.

دریافت ۸ MB


صددرصد قانون بودجه مصوب مجلس محقق گردید