معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور نسبت به افزایش احتمال صاعقه زدگی در اردیبهشت ماه هشدار داد.

معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور نسبت به افزایش احتمال صاعقه زدگی در اردیبهشت ماه هشدار داد.


صاعقه در کمین طبیعتگردان