صابر ابر، یکی از هنرمندان جوانی که با آتیلا پسیانی آمد و شد و همکاری دارد، به مناسبت زادروز این هنرمند، از پسیانی به عنوان مردی یاد کرده که زندگی و «بازی» را بلد است و مرد رنگ‌ها و مزه‌هاست.

صابر ابر، یکی از هنرمندان جوانی که با آتیلا پسیانی آمد و شد و همکاری دارد، به مناسبت زادروز این هنرمند، از پسیانی به عنوان مردی یاد کرده که زندگی و «بازی» را بلد است و مرد رنگ‌ها و مزه‌هاست.