پایگاه خبری هشت صبح : رحمان قهرمان پور، کارشناس سیاست خارجی در توئیتی با بیان اینکه شور و شوق سیاسی محصول تکثر و تنوع و عدم قطعیت در نتیجه انتخابات است نوشت: داستان افول مصر آموزنده است. ‏وی نوشت: مصر با آن همه سابقه تمدنی درخشان با آن همه متفکر و نخبه، فقیر و […]

پایگاه خبری هشت صبح :

رحمان قهرمان پور، کارشناس سیاست خارجی در توئیتی با بیان اینکه شور و شوق سیاسی محصول تکثر و تنوع و عدم قطعیت در نتیجه انتخابات است نوشت: داستان افول مصر آموزنده است.

‏وی نوشت: مصر با آن همه سابقه تمدنی درخشان با آن همه متفکر و نخبه، فقیر و ضعیف شده است. برای اداره روزمره خود نیازمند وام گرفتن از امارات و عربستان و کویت و صندوق بین المللی پول است. بدهی آن از تولید ناخالص داخلی بیشتر است. دولت در حال ورشکستگی آن هم آرزو‌های برباد رفته زیادی دارد.

‏دولتی که از دل یک شبه کودتا بیرون آمده است. هم فقیر است و هم اقتدار گرا. در چنین اوضاع و احوالی انتخابات ریاست جمهوری آن، جذابیت چندانی برای مردم جهان و حتی منطقه ندارد. زیرا نتیجه از پیش معلوم است.

شور و شوق سیاسی محصول تکثر و تنوع و عدم قطعیت در نتیجه انتخابات است. بدون این‌ها ‏سیاست جذابیت و معناداری خود را از دست می‌دهد و انتخابات هم بی معنی می‌شود. زیرا در عمل تاثیری بر زندگی مردم ندارد. مصر که زمانی رهبر جهان عرب بود به چنان وضعی گرفتار شده که انتخابات ریاست جمهوری آن جذابیتی برای رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی ندارد. داستان افول مصر آموزنده است.