شوخی تلخ یک نماینده مجلس درباره تعطیلی مدارس! وحیدی رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس گفت: بهتر است جای اینکه بپرسیم دانش آموزان چند روز تعطیل بوده اند، بپرسیم چند روز به مدرسه رفته اند. دریافت ۲۰ MB

شوخی تلخ یک نماینده مجلس درباره تعطیلی مدارس!

شوخی تلخ یک نماینده مجلس درباره تعطیلی مدارس!

وحیدی رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس گفت: بهتر است جای اینکه بپرسیم دانش آموزان چند روز تعطیل بوده اند، بپرسیم چند روز به مدرسه رفته اند.

دریافت ۲۰ MB


شوخی تلخ یک نماینده مجلس درباره تعطیلی مدارس!