شهردار جاسک با حکم هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت کشور کنار گذاشته شد.شهردار جاسک با حکم هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت کشور کنار گذاشته شد.


شهردار جاسک برکنار شد