شهادت “خضر عدنان” در زندان رژیم اسراییل، تنش ها بین گروه های مقاومت فلسطینی به ویژه “جنبش جهاد اسلامی” با اسراییل را تشدید خواهد کرد.

شهادت "خضر عدنان" در زندان رژیم اسراییل، تنش ها بین گروه های مقاومت فلسطینی به ویژه "جنبش جهاد اسلامی" با اسراییل را تشدید خواهد کرد.


شهادت مبارز فلسطینی پس از ۸۷ روز اعتصاب غذا در زندان رژیم اسراییل