ارتش اسرائیل اذعان کرد که گروه‌های مقاومت فلسطین از ابتدای جنگ غزه در پنج روز گذشته، ۱۲۳۴ راکت به سمت مناطق مختلف اسرائیل شلیک کردند که ۹۷۶ راکت از مرزهای اسرائیل عبور کرد.

ارتش اسرائیل اذعان کرد که گروه‌های مقاومت فلسطین از ابتدای جنگ غزه در پنج روز گذشته، ۱۲۳۴ راکت به سمت مناطق مختلف اسرائیل شلیک کردند که ۹۷۶ راکت از مرزهای اسرائیل عبور کرد.


شلیک ۱۲۳۴ راکت از غزه به سمت اسرائیل