شلیک موفق موشک‌های کروز نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس رزمایش نیروی دریایی سپاه با نام سردار شهید نصرالله شفیعی با هدف آمادگی های نیرویی برای مقابله با تهدیدات متصور در خلیج فارس و عملکرد مطلوب سامانه موشک‌های کروز دریایی با موفقیت برگزار شد. دریافت ۲۰ MB

شلیک موفق موشک‌های کروز نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس

شلیک موفق موشک‌های کروز نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس

رزمایش نیروی دریایی سپاه با نام سردار شهید نصرالله شفیعی با هدف آمادگی های نیرویی برای مقابله با تهدیدات متصور در خلیج فارس و عملکرد مطلوب سامانه موشک‌های کروز دریایی با موفقیت برگزار شد.

دریافت ۲۰ MB


شلیک موفق موشک‌های کروز نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس