شغل ربع پهلوی؛ مبارزه در راه آزادی با پول دزدی از ملت ایران! رضا پهلوی در پاسخ به این که در سال‌های گذشته چطور امرار معاش می کرده و چه شغلی داشته است گفت: شغلی ندارم تا بتوانم فعالیت سیاسی کنم، درآمد مالی من از طریق خانواده و حامیان است! دریافت ۶ MB

شغل ربع پهلوی؛ مبارزه در راه آزادی با پول دزدی از ملت ایران!

شغل ربع پهلوی؛ مبارزه در راه آزادی با پول دزدی از ملت ایران!

رضا پهلوی در پاسخ به این که در سال‌های گذشته چطور امرار معاش می کرده و چه شغلی داشته است گفت: شغلی ندارم تا بتوانم فعالیت سیاسی کنم، درآمد مالی من از طریق خانواده و حامیان است!

دریافت ۶ MB


شغل ربع پهلوی؛ مبارزه در راه آزادی با پول دزدی از ملت ایران!