شرایط ثبت‌نام برای طرح اسقاط خودرو در سامانه یکپارچه خودرو اعلام شد که ۷ مورد است.

شرایط ثبت‌نام برای طرح اسقاط خودرو در سامانه یکپارچه خودرو اعلام شد که ۷ مورد است.


شروط جدید ثبت‌نام طرح خودروی فرسوده