متقاضیان جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان برای مصاحبه به منظور سنجش توانایی علمی جذب در این دانشگاه باید ۴ شرط مورد را مورد توجه قرار بدهند.

متقاضیان جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان برای مصاحبه به منظور سنجش توانایی علمی جذب در این دانشگاه باید ۴ شرط مورد را مورد توجه قرار بدهند.


شرایط مصاحبه متقاضیان هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان