دانشجو ۱۸ ساله انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی چهره ۱۹ شخصیت کارتون سیمپسون‌ها را به طور واقعی طراحی کرد.

دانشجو ۱۸ ساله انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی چهره ۱۹ شخصیت کارتون سیمپسون‌ها را به طور واقعی طراحی کرد.


شخصیت‌های کارتون «سیمپسون‌ها» در دنیای واقعی (عکس)