سازمان امور مالیاتی و وزارت راه‌وشهرسازی می‌گویند موفق شده ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی را شناسایی کند. اما مورد قابل‌تامل اینکه طی دوسال اخیر کل مالیاتی که دولت توانسته از مالکان خانه‌های خالی دریافت کند فقط ۱٫۵ میلیارد تومان بوده است.

سازمان امور مالیاتی و وزارت راه‌وشهرسازی می‌گویند موفق شده ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی را شناسایی کند. اما مورد قابل‌تامل اینکه طی دوسال اخیر کل مالیاتی که دولت توانسته از مالکان خانه‌های خالی دریافت کند فقط ۱٫۵ میلیارد تومان بوده است.


سیستم مالیاتی به ازای هر خانه‌ فقط ۲هزار و ۷۰۰ تومان مالیات گرفته است