رئیس جمهور با صدور حکمی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت را مشخص کرد.

رئیس جمهور با صدور حکمی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت را مشخص کرد.


«سید مهدی نیازی» سرپرست وزارت صمت شد