جمشیدی: سیاست همسایگی رئیسی بار دیگر جواب داد معاون سیاسی دفتررییس جمهور گفت: ترکیب سیاست همسایگی و اوراسیاگرایی هم باعث تقویت همکاری های اقتصادی و هم گسترش ثبات و برادری و امنیت درون زا بدون مداخله خارجی میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمشیدی در توئیتر نوشت: سیاست همسایگی آیت الله رئیسی بار دیگر جواب […]

جمشیدی:

سیاست همسایگی رئیسی بار دیگر جواب داد

 سیاست همسایگی رئیسی بار دیگر جواب داد

معاون سیاسی دفتررییس جمهور گفت: ترکیب سیاست همسایگی و اوراسیاگرایی هم باعث تقویت همکاری های اقتصادی و هم گسترش ثبات و برادری و امنیت درون زا بدون مداخله خارجی میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمشیدی در توئیتر نوشت: سیاست همسایگی آیت الله رئیسی بار دیگر جواب داد. در مذاکرات آقای شیء با ایشان در پکن، ابتکارهای سازنده منطقه‌ای مطرح شد که اینک به ثمر نشسته است.

معاون سیاسی رئیس جمهور افزود: ترکیب سیاست همسایگی و اوراسیاگرایی هم باعث تقویت همکاری‌های اقتصادی و هم گسترش ثبات و برادری و امنیت درون زا بدون مداخله خارجی می‌شود.


سیاست همسایگی رئیسی بار دیگر جواب داد