قانونگذاران مجلس سوئد روز چهارشنبه قانونی را تصویب کردند که قوانین ضد تروریسم این کشور را تشدید می کند؛ اقدامی که انتظار می‌رود به متقاعد کردن ترکیه برای تائید درخواست این کشور شمال اروپا برای پیوستن به ناتو کمک کند.

قانونگذاران مجلس سوئد روز چهارشنبه قانونی را تصویب کردند که قوانین ضد تروریسم این کشور را تشدید می کند؛ اقدامی که انتظار می‌رود به متقاعد کردن ترکیه برای تائید درخواست این کشور شمال اروپا برای پیوستن به ناتو کمک کند.


سوئد قانون ضد تروریسم را تصویب کرد