سهم بانوان ایرانی دانشمند هسته‌ای موجب شگفتی گروسی شد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: پیام واضح همایش شب گذشته این بود که جریان علمی، پژوهشی و فناوری هسته‌ای در ایران، جریانی قدرتمند است و پیام‌آور صلح، مودت و دوستی است. دریافت ۱۵ MB

سهم بانوان ایرانی دانشمند هسته‌ای موجب شگفتی گروسی شد

سهم بانوان ایرانی دانشمند هسته‌ای موجب شگفتی گروسی شد

اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: پیام واضح همایش شب گذشته این بود که جریان علمی، پژوهشی و فناوری هسته‌ای در ایران، جریانی قدرتمند است و پیام‌آور صلح، مودت و دوستی است.

دریافت ۱۵ MB


سهم بانوان ایرانی دانشمند هسته‌ای موجب شگفتی گروسی شد