سندرم مرگ ناگهانی آریتمی که به آن “اس‌ای‌دی‌اس” هم گفته می‌شود، زمانی پدید می‌آید که فرد به‌ طور ناگهانی و غیرمنتظره بر اثر ایست قلبی جانش را از دست بدهد اما دلیل ایست قلبی را نتوان پیدا کرد.

سندرم مرگ ناگهانی آریتمی که به آن "اس‌ای‌دی‌اس" هم گفته می‌شود، زمانی پدید می‌آید که فرد به‌ طور ناگهانی و غیرمنتظره بر اثر ایست قلبی جانش را از دست بدهد اما دلیل ایست قلبی را نتوان پیدا کرد.


سندرم مرگ ناگهانی آریتمی چیست؟