وی در ۱۶ سالگی عضو حزب بعث شد / او به عنوان سخنگوی غیررسمی بشار اسد شناخته می شود.

وی در ۱۶ سالگی عضو حزب بعث شد / او به عنوان سخنگوی غیررسمی بشار اسد شناخته می شود.


سلام رئیسی به ۲ زن مشاور بشار اسد / از ستاره الجزیره تا عضو ارشد حزب بعث