سربازان آمریکایی طی جنگ ویتنام از ام۷۲ لاو برای نفوذ و تخریب سنگرهای دشمن استفاده می کردند. اما عملکرد نه چندان موثر در برابر تانک های ارتش ویتنام شمالی و برخی نواقص موجب شد تا بهبود عملکرد و طراحی این سلاح در دستور کار قرار بگیرد.

سربازان آمریکایی طی جنگ ویتنام از ام۷۲ لاو برای نفوذ و تخریب سنگرهای دشمن استفاده می کردند. اما عملکرد نه چندان موثر در برابر تانک های ارتش ویتنام شمالی و برخی نواقص موجب شد تا بهبود عملکرد و طراحی این سلاح در دستور کار قرار بگیرد.


سلاح جنگ ویتنام که بالغ بر ۱۰۰۰۰ قبضه آن به اوکراین ارسال شده است! (+فیلم و عکس)