جلسه شورای اداری استان اردبیل با حضور رییس قوه قضائیه دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل با رئیس قوه قضائیه مراسم روز دانشجو با حضور رئیس قوه قضائیه در دانشگاه محقق اردبیلی

جلسه شورای اداری استان اردبیل با حضور رییس قوه قضائیه

جلسه شورای اداری استان اردبیل با حضور رییس قوه قضائیه

دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل با رئیس قوه قضائیه

دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل با رئیس قوه قضائیه

مراسم روز دانشجو با حضور رئیس قوه قضائیه در دانشگاه محقق اردبیلی

مراسم روز دانشجو با حضور رئیس قوه قضائیه در دانشگاه محقق اردبیلی