سید ابراهیم رئیسی در ادامه بازدیدهای میدانی از شهرستانهای استان تهران به شهرستان رباط کریم سفر کرد.

سید ابراهیم رئیسی در ادامه بازدیدهای میدانی از شهرستانهای استان تهران به شهرستان رباط کریم سفر کرد.


سفر رئیس جمهور به رباط کریم