سریال تاج (سلطنت) در وهله اول نشان دهنده این مهم است که خانواده سلطنتی بریتانیا برای حفظ بقا سلطنت خود چه تغییراتی و فراز و فرودهایی را از سر گذرانده است.

سریال تاج (سلطنت) در وهله اول نشان دهنده این مهم است که خانواده سلطنتی بریتانیا برای حفظ بقا سلطنت خود چه تغییراتی و فراز و فرودهایی را از سر گذرانده است.


سریال تاج ؛ تغییرات با زمانه برای بقا ؛ سلطنت باید همیشه پیروز باشد